Adatvédelmi tájékoztató

ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA


Tartalomjegyzék
1. Adatkezelő .............................................................................................................................. 3
2. Az adatkezelés jogalapja, adatok kezelésének időtartama ..................................................... 3
3. Fogalmak, meghatározások .................................................................................................... 5
4. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak a Hivatali ügyintézés során ....................................................................................... 7
5. Fotók és videófelvételeke készítése és felhasználása ............................................................. 9
6. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelőhöz álláskeresőként jelentkező Érintettek vonatkozásában ............. 10
7. Adatkezelő az alábbi esetekben alkalmaz Adatfeldolgozót ................................................. 11
8. Adatbiztonsági intézkedésekről tájékoztatás: ....................................................................... 11
9. A weboldalra látogatók tájékoztatása ................................................................................... 13
10. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés szabályai ................................................................ 13
11. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre ............................................................ 14
12. Az adatkezelés szabályai .................................................................................................... 14
13. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás ....................................................................... 15
14. Adatok törlése .................................................................................................................... 16
15. Adatbiztonság ..................................................................................................................... 16
16. Az Érintett jogai és azok érvényesítési lehetőségei ........................................................... 17
17. Jogorvoslati lehetőség ........................................................................................................ 18
18. Hatályba lépés, módosítás .................................................................................................. 19

Ófalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő, Önkormányzat) elhivatott abban, hogy a személyes adatok kezelése során a legnagyobb körültekintéssel járjon el. Ennek megfelelően az Adatkezelő az általa végzett tevékenységek, a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségek és az ügyfeleivel, partnereivel fennálló jogviszonyok természetének figyelembevételével alakította ki a jogszabályi előírások szerinti személyes adatok védelmét célzó adatkezelési tájékoztatót.
Jelen adatkezelési Tájékoztató hatálya a https://www.ofalu.hu/ honlaphoz (a továbbiakban Honlap), az Önkormányzat közhatalmi tevékenységéhez kapcsolódó és az álláspályázatok során benyújtott önéletrajzok és azok mellékleteinek adatkezelésére terjed ki.
Az alábbi tájékoztató részletes leírást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő hogyan és milyen célból kezeli az Ön (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait és arra, hogy milyen jogok illetik meg Önt az Adatkezelő által kezelt adatai vonatkozásában.
1. Adatkezelő
Adatkezelő adatai:
Neve: Ófalu Község Önkormányzata
• Székhelye: 7696 Ófalu, Kossuth L. utca 3.
• Levelezési címe: 7696 Ófalu, Kossuth L. utca 3.
• Elektronikus (e-mail) cím: ofalu@t-online.hu
• Önkormányzat webcíme: https://www.ofalu.hu/
• Képviselőjének neve: Bechli Erzsébet polgármester
• Adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége: Nagyné Pohlon Mónika, adatvedelem@isucomp.hu
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése értelmében: ” A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre.” Ófalu Község Önkormányzatának fent meghatározott feladatait a
Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
• székhely: 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1.
• e-mail cím: jegyzo@mecseknadasd.hu
látja el.
2. Az adatkezelés jogalapja, adatok kezelésének időtartama
Az Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ( a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, GDPR alapján, személyes adatot kizárólag egyértelműen meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, biztosítva azt, hogy az adatkezelés minden szakaszában megfeleljen az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésével és kezelésével összefüggő tisztességes és törvényes követelményeknek. Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az Érintett jogosult megismerni személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogalapot, melyre hivatkozva az Adatkezelő az Érintett személyes adatait kezeli.
Az Adatkezelés jogalapjairól a GDPR 6.§ (1) bekezdése rendelkezik, mely alapján személyes adat akkor kezelhető, ha:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Az Adatkezelő a fentiekben meghatározottak alapján különböző szolgáltatásokat nyújt, illetve közhatalmi feladatainak végrehajtása során kapcsolatba lép az Érintettekkel.
Az adatkezelés jogalapját a GDPR) 6. cikk (1) a), b), c), d) és e) pontjai, a 9. cikke, valamint az igénybe vett szolgáltatásra, adott ügytípusra vonatkozó központi-és helyi ágazati jogszabályok határozzák meg.
Az Adatkezelő, az adatkezelési tevékenysége során, a természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásai szerint jár el. Az Önkormányzat és az Önkormányzat közhatalmi feladatait ellátó Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal adatkezelésének alapelvei az alábbi jogszabályokban foglaltaknak felelnek meg:
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR),

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
• a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.),
• a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
• a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamin egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, ( Közfogl.tv.)
• a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tb. törvény)
• a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet
• továbbá az Önkormányzat működését, szabályozását meghatározó egyéb központi ágazati jogszabályoknak.
Jelen szabályzatban nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekre a GDPR., valamint a fentebb felsorolt jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
3. Fogalmak, meghatározások
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
• adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
• adatkezelő: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
• adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
• az adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;
• adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
• adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
• adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
• adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
• anonimizálás a GDPR alapján: az adatok végleges megfosztása személyes jellegüktől úgy, hogy kapcsolatuk az érintett személlyel már nem állítható helyre az Adatkezelő által sem. Az Adatkezelő saját hatáskörben mérlegeli a kockázatokat és az alapján dönt arról, hogy törlés helyett anonimizál;
• álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;
• Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;
• EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
• Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
• Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
• harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
• harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
• hozzájáruláson alapuló adatkezelés: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
• jogos érdek: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
• jogi kötelezettség: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
• nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
• profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;
• személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
• szerződés teljesítése: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
• tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
4. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak a Hivatali ügyintézés során
Jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő ügyfelei, leendő ügyfelei az ügyintézés során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok, a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek.
A Hivatal alapvető célja, hogy minden esetben, tiszteletben tartsa a természetes személyek alapvető jogait és szabadságát, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.
Adatkezelés célja és jogalapja
A Hivatal a személyes adatokat mindenkor kizárólag előre meghatározott célból, a szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.
Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A Hivatal az álláspályázatokra jelentkezés során megadott személyes adatokat a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak
A Hivatal a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázatban rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:
Személyes adatok kezelésének indoka
Kezelt személyes adatok köre
Közfeladat ellátása érdekében nyilvántartás vezetése
A felhatalmazó jogszabályokban tételesen felsorolt, az Érintett által megadott, vagy közhiteles nyilvántartásból elért személyes adatok, ideértve név, postai és számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely és idő, anyja neve, titulus, állampolgársággal kapcsolatos adatok, családi állapottal kapcsolatos adatok, személyazonosító okmányokadatai, TAJ szám, szakképzettséggel, foglalkozással, állattartással vagy vállalkozással kapcsolatos adatok.

Közfeladat ellátása keretében hivatalból eljárás indítása
A felhatalmazó jogszabályokban tételesen felsorolt, az Érintett által megadott, vagy közhiteles nyilvántartásból elért személyes adatok, ideértve név, postai és számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely és idő, anyja neve, titulus, családi állapottal és hozzátartozókkal kapcsolatos adatok, állampolgársággal kapcsolatos adatok, személyazonosító okmányokadatai, adószám, TAJ szám, bankszámlaszám, szakképzettséggel, foglalkozással kapcsolatos adatok, egészségügyi és szociális helyzetre vonatkozó adatok.
Érintett megkeresésére közfeladatellátása keretében eljárás indítása
A felhatalmazó jogszabályban tételesen felsorolt, az Érintett által megadott, illetve közhiteles nyilvántartásból ellenőrzött vagy elért személyes adatok, ideértve név, postai és számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely és idő, anyja neve, titulus, családi állapottal és hozzátartozókkal kapcsolatos adatok, állampolgársággal kapcsolatos adatok, személyazonosító okmányok adatai, adószám, TAJ szám, bankszámlaszám, szakképzettséggel, foglalkozással kapcsolatos adatok, egészségügyi és szociális helyzetre vonatkozó adatok.

A Hivatalhoz személyesen, postai, vagy elektronikus levél formájában benyújtott kérdés, kérés, panasz esetén

Az Érintett által megadott személyes adatok (név, cím, elérhetőségek), beleértve a telefonos, e-mailben vagy postai úton történő megkeresést, illetve a közösségi média platformjain keresztüli kapcsolatfelvételt
Pályázat benyújtása, tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó vagy egyéb támogatási kérés esetén
A kérelem elbírálásához szükséges, Érintett által megadott személyes adatok, ideértve név, születési hely és idő, lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, törvényes képviselő neve, elérhetőségek, családi állapottal és hozzátartozókkal kapcsolatos adatok, állampolgársággal kapcsolatos adatok, személyazonosító okmányok adatai, egészségügyi és szociális helyzetre vonatkozó adatok, TAJ szám, adóazonosító szám, bankszámlaszám, hallgatói jogviszony.

Szerződés-, megállapodás kötése, illetve esetleges jogvita esetén

A jogviszony, feladatellátás ill. működéshez szükséges, Érintett által megadott személyes adatok, ideértve név, születési hely és idő, lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, törvényes képviselő neve, elérhetőségek, családi állapottal és hozzátartozókkal kapcsolatos adatok, jövedelmi adatok, foglalkozás és munkaviszonyra/munkahelyre vonatkozó adatok, egészségügyi és szociális helyzetre vonatkozó adatok, TAJ szám és adóazonosító szám, bankszámlaszám, forgalmi engedély azonosító adatai, vállalkozói engedélyazonosító adatait

Az Önkormányzat által szervezett programok, események, rendezvények esetén

Az Érintett által megadott személyes adatok (név, cím, elérhetőségek), beleértve a telefonos, e-mailben vagy postai úton történő megkeresést, illetve a közösségi média platformjain keresztüli esetleges kapcsolatfelvételt
Érintett önkéntes hozzájárulásával kezelt adatkezelés nem más, mint az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Megőrzési/Tárolási idő: Az adatkezelés időtartama az igénybe vett szolgáltatásra, adott ügytípusra irányadó ágazati jogszabályok, különösen a megőrzésre, irattári átadásra irányadó rendelkezések által meghatározott időtartam. Az Adatkezelő a jogszabályokban meghatározott vagy az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig folytatja az adatkezelést. Az adatkezelési cél megszűnésével az adatokat törli, vagy - ha erre lehetősége van - anonimizálja a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően.

5. Fotók és videófelvételeke készítése és felhasználása
Az Adatkezelő által szervezett rendezvényen fotók és videofelvételek készülhetnek. Az Adatkezelő a rendezvényein fotókat és videókat abból a célból készít, hogy tájékoztassa a lakosságot és, hogy dokumentálja a fontosabb eseményeket, pályázatok megvalósítását. Az elkészített fotókat az Adatkezelő közzé teheti honlapján, ill. egyéb elektronikus felületeken. Az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken egyéb résztvevők is készíthetnek fotókat, melyek felhasználására és elkészítésére vonatkozóan az Adatkezelőnek ráhatása nincs.
A fényképek és videók az érintettek hozzájárulása alapján közzétételre kerülhetnek az interneten, facebook oldalán, vagy egyéb online felületeken, ahol az Adatkezelő megjelenik.
Érintett önkéntes hozzájárulásával kezelt adatkezelés nem más, mint az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Amennyiben a későbbiekben az Érintett úgy dönt, hogy a fényképek és videók készítésére adott hozzájárulását vissza kívánja vonni, bármikor megteheti az intézmény elektronikus címén vagy székhelyén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő által szervezett rendezvények nyilvános tömegrendezvénynek minősülhetnek, ahol azonban bizonyos esetekben nincs szükség az érintettek hozzájárulására. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése szerint nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. Amennyiben tehát az elkészült fotón az ábrázolás nem egyéniesítő, nem emel ki egy adott érintettet, vagy azok kisebb csoportját, úgy nem szükséges hozzájárulás beszerzése.
6. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelőhöz álláskeresőként jelentkező Érintettek vonatkozásában

Adatkezelés célja és jogalapja
A Hivatal a személyes adatokat mindenkor kizárólag előre meghatározott célból, a szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja az állásjelentkezők kiválasztása és a velük történő kapcsolatfelvétel. A Hivatal a jelentkezés során megadott személyes adatokat a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Adatkezelő a Személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetben:
munkaerő toborzás.
Az e-mail-ben történő álláshirdetésre jelentkezést az Adatkezelő kifejezett és önkéntes hozzájárulásként kezeli, mivel nincs technikai lehetőség az önkéntesség más módon történő bizonyítására.
A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

Érintett önkéntes hozzájárulásával kezelt adatok megnevezése:
Kezelt adatok köre
-a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. sz melléklete tartalmazza a benyújtandó önéletrajz tartalmi elemeit;
-a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A-20/B §-ai tartalmazzák a benyújtandó közalkalmazotti pályázat tartalmi elemeit
– pályázó neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, állandó lakcíme, ideiglenes lakcíme, telefonszáma, e-mail címe erkölcsi bizonyítványa, egyéb bizonyítványai (iskolai bizonyítvány, szakképzettséget igazoló oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány), nyilatkozatok
Adatkezelés célja
Toborzás, nyitott pozíciókra jelentkező személyek megkeresése, munkakör betöltése
Adat nyilvántartásának módja
papíralapú vagy elektronikus
Adatkezelés időtartama
Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell. Amennyiben az érintett nem kerül kiválasztásra, de a jövőben létesítendő munkakörre is fenntartja jelentkezését, hozzájárulása alapján a személyes adatai maximum 6 hónapig őrizhetők. Elektronikusan benyújtott pályázatok esetén a döntéshozatalt követő 8. napig törlésre kerülnek.
A Hivatal a jelentkezés során megadott, valamint a feltöltött dokumentumokban feltüntetett személyes adatokat kizárólag a pályázó képzettségének megfelelő pályázat elbírálása során használja fel. Bizonyos információk megadása a kiválasztási eljáráshoz elengedhetetlenül szükségesek, az ilyen kötelezően megadandó információk megadására felhívjuk a figyelmet.
A benyújtott pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével, nyilatkozatával közölhető harmadik személlyel.

7. Adatkezelő az alábbi esetekben alkalmaz Adatfeldolgozót
Egyes esetekben, a személyes adatok további adatkezelőkhöz és adatfeldolgozókhoz kerülhetnek. Adatfeldolgozó igénybevétele esetén a Hivatal jogszabályi kötelezettség által, vagy szerződéses kötelemként előírja, hogy a szerződött adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében betartsa a GDPR előírásait és rendelkezzen az előírt nyilvántartásokkal is. A személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozók és adatkezelők kerülnek bevonásra. Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre:
Adatfeldolgozó
Székhely
Végzett tevékenység
MOKK
Magyar Közjegyzői Kamara
jogszabály alapján, feladatok átadásával kapcsolatos adatszolgáltatás
KIRA, EAK, E-adat
Magyar Államkincstár
jogszabály és hatósági szabályozás alapján, közhatalmi tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatás
KSH Electra
KSH
Statisztikai adatok kezelése
ASP
Magyar Államkincstár
gazdálkodási, adózási, iratkezelési, hagyatéki, ipar-kereskedelmi
PTR
Országos Szociális Információs Rendszer
Szociális adatfeldolgozás
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra.
8. Adatbiztonsági intézkedésekről tájékoztatás:
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetőek.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
Az Adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
Az Adatkezelő köteles a rendelkezésre álló legjobb technológiát az Érintettek magánszférájának védelme érdekében alkalmazni. Több lehetséges megoldás közül a magasabb szintű védelmet nyújtó megoldást kell alkalmazni.
Adatvédelmi incidens esetén a Hivatal a GDPR 33. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve. Amennyiben a bekövetkezett adatvédelmi incidens magas kockázattal jár, akkor a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül köteles minden felhasználót erről értesíteni.

9. A weboldalra látogatók tájékoztatása
Az Adatkezelő tájékoztatja a weboldalára látogatókat, hogy a weboldal használatával (webes érintetti kapcsolatfelvétel hiányában) adatgyűjtés és adatkezelés az anonim Felhasználó-azonosítók (cookie vagy süti) alkalmazásával és azok Érintetti elfogadásával valósul meg. A cookie-k lényegi ismertetőit az alábbiakban foglalja össze az Adatkezelő.
A sütiket széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából.
A sütik semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak, és nem alkalmasak az egyes felhasználók beazonosítására.
A sütik lehetnek „állandó" vagy „ideiglenes" sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek.
A „cookie”-k segítségével a böngészője egyedileg azonosítható lesz, a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. felhasználónév, nyelv, betűméret és honlap megjelenítésével kapcsolatos más egyedi beállítás), tárolja az adott oldal meglátogatásának tényét és idejét. Így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy egy másik lapról átnavigál honlapunkra.
Általánosságban a „cookie”-k és más hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap-üzemeltető részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
Milyen fajta sütiket használ a weboldal?
Alapműködést biztosító sütik:
Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.

10. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés szabályai
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés nem más, mint az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
Amennyiben az adatkezelésre nem szerződéses kötelezettség teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből kerül sor, úgy a személyes adatok kezelésére csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával van mód. Az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban csak a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén hatályos, más jogalapon történő adatkezelések tekintetében nem. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti, azt nem befolyásolja.

11. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre
A Hivatal az ügyfelei kiszolgálásához és a jogszabályi vagy hatósági előírásnak való megfelelés érdekében, az alábbi személyes adatokat kezeli:
• Önkormányzati képviselők és közeli hozzátartozóinak neve, címe, telefonszáma, pártállása, vagyonnyilatkozatának adatai;
• Civil szervezetek képviselőjének neve, elérhetősége;
• Hivatali telefonkönyvben a tisztségviselők, szervezeti egységek vezetőinek, köztisztviselők neve, hivatali telefonszáma, e-mail címe;
• Országgyűlési képviselők, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve európai parlamenti képviselők választása során az OEVB/HVB, SZSZB tagok neve, határozatok és jegyzőkönyvek adatai;
• Az Adatkezelő által lebonyolított rendezvényeken a rendezvény előadóinak és résztvevőinek adatai, különösen a név, elérhetőségek;
• Adásvételi/bérleti/támogatási szerződés kötése esetén magánszemély születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, telefonszáma;
• A települési támogatások igénylőinek jogszabályban meghatározott személyes adatai;
• Az anyakönyvi eljárásokhoz felhasznált, jogszabály által előírt személyes adatok;
• Építéshatósági ügyek intézése során, jogszabály által előírt személyes adatok;
• Településüzemeltetés, településfejlesztés tárgykörébe tartozó, szerződés vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kezelt személyes adatok;
• Adókivetés és adótartozások végrehajtása során;
• Közérdekű adatok.
A kapcsolattartási adatok továbbá elsősorban az ügyfélkiszolgálás, tájékoztatás, panaszkezelés teljesítése érdekében szükséges.
Nem természetes személyek esetében amennyiben a képviselő vagy meghatalmazott, a nem természetes személy tekintetében kifejezetten nem jelzi, hogy a megadott e-mail cím, egyéb kapcsolattartási adat nem az adott képviselő vagy meghatalmazott személyes adata, úgy az Adatkezelő alappal feltételezheti, hogy a megadott kapcsolattartási adatok (e-mail, telefonszám) az adott nem természetes személy adatának minősül.
12. Az adatkezelés szabályai
Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználói adatok kezelése tekintetében, elsősorban az alábbiakban határozható meg:
• Jogi kötelezettségek teljesítése;
• Szerződéses kötelezettség teljesítése;
• Közfeladata ellátásának teljesítése;
• Érintett hozzájárulása;
• Felhasználó jogainak védelme.
Az adatkezelések célja:
• Közhatalmi feladatok teljesítése;
• Állampolgári megkeresések kezelése;
• Jogi kötelezettségek teljesítése;
• Honlap használatának kezelése;
• Honlap, hirdetések testre szabása, célzott információk megjelenítése;
• Statisztikák, elemzések;
• Felhasználó által generált tartalmak kezelése (fórum);
• Toborzás, nyitott pozíciókra jelentkezők kezelése.
Amennyiben az adatkezelésre nem szerződéses kötelezettség teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből kerül sor, úgy a személyes adatok kezelésére csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával van mód. Az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban csak a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén hatályos, más jogalapon történő adatkezelések tekintetében nem. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti, azt nem befolyásolja.
13. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás
Az Adatkezelő az adatkezelés céljának megfelelő informatikai támogatást alakított ki, amely biztosítja, hogy a személyes adatokhoz csak azon személyek férhessenek hozzá, akiknek ezen adatok kezelése szükséges.
Ezen túlmenően, amennyiben arra az adatkezelés jogalapja alapján szükség van, az Adatkezelő az általa kezelt adatokat jogosult, illetve köteles az arra jogosult számára továbbítani vagy hozzáférhetővé tenni.
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat átadhatja a szerződéses jogviszonyban álló kiszervezett, vagy speciális szakértelmet megkívánó szakértői, tanácsadói, szaktanácsadói tevékenységet végző személyeknek, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésében közreműködő adatfeldolgozók részére, ezen személyek feladatainak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamra, de legfeljebb a fentiekben meghatározott adatkezeléssel azonos mértékben és időtartamra.
Az Adatkezelő jogosult a birtokában lévő adatok teljes időtartama alatt az adatkezelési tevékenység ellátásába adatfeldolgozót bevonni.
Adattovábbításra a következő esetekben kerülhet sor:
• hatósági, illetve bírósági adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében;
• a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási esetekben;
• az ügyintézéshez szükséges információ csere más állami szervekkel.
Az adattovábbítások címzettjeiről az Adatkezelő az Érintett személy kérésére információt szolgáltat.
Az Adatkezelő biztosítja, hogy a fentiekben meghatározott személyek az adatkezelést a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok és a titokvédelemre vonatkozó törvényi rendelkezések betartása mellett kezeljék.

14. Adatok törlése
Az Adatkezelő a jogszabályokban meghatározott vagy az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig folytatja az adatkezelést. Az adatkezelési cél megszűnésével az adatokat törli, vagy - ha erre lehetősége van - anonimizálja a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően.

15. Adatbiztonság
Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat a szabályokat, amelyek a GDPR., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatok tárolása során az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, az adatok bizalmassága ne sérülhessen az adatkezelés teljes időtartama alatt. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg véletlen sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő adatok kezelése alatt mindenkor ügyel az adatok megfelelő szintű védelmére, melyeket különféle technikai és szervezési intézkedések bevezetésével biztosít, vagy biztosíttat. Ezeknek az intézkedéseknek a kapcsolódó kockázatok és a személyes adatok jellege által megkívánt szintű védelmet biztosít és figyelembe veszi a technika jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, összefüggéseit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira gyakorolt, a változó valószínűség és súlyosság által okozott kockázatot. Ennek érdekében az Adatkezelő olyan rendszereket alakít vagy alakíttat ki és működtet vagy működtettet, olyan eljárási szabályokat dolgoz ki és alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy az információkhoz csak azok férhessenek hozzá, akiknek a tevékenységek ellátása érdekében az indokolt, valamint a lehető legkisebb mértékűre csökkentik annak lehetőségét, hogy a tevékenységek ellátása során birtokába kerülő információkat bárki rendeltetésüktől eltérően, illetve azzal ellentétesen, jogtalanul felhasználhassa.

16. Az Érintett jogai és azok érvényesítési lehetőségei
A vonatkozó jogszabályok alapján az alábbiak kérelmezhetők az Adatkezelőtől:
• Érintett tájékoztatása a személyes adatai kezeléséről;
• az Érintett személyes adatainak helyesbítése;
• az Érintett személyes adatainak, a kötelező adatkezelés kivételével, törlése;
• az adatok hordozásának igénylése;
• tiltakozás a jogosulatlan adatkezelés, illetve adattovábbítás ellen;
• az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése;
• jogorvoslat kezdeményezése.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem esetén az alábbi jogorvoslati lehetőségeket biztosítja az Adatkezelő az Érintett részére:
• Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. Kérelmére az Adatkezelő, tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 25 napon belül írásban, közérthető formában kerül átadásra.
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését kérje. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles az adatok törlésére, amennyiben
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy egyébként az adatkezelés célja megszűnt;
• a személyes adatok kezelése az alapelvekkel ellentétes;
• jogszabályi kötelező adatkezelés esetén a jogszabályban rögzített adatkezelési idő eltelt,
• az adatkezelés jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs más jogalapja;
• az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, vagy a személyes adatainak törlését kezdeményezi (kivéve, ha a személyes adatok kezelése kötelező adatkezelésnek minősül);
• az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (kivéve a közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos adatkezelés elleni tiltakozás esetkörét);
• az adatok törlését jogszabály, jogi norma, hatósági vagy bírósági határozat rendelte el;
• az adatkezelés korlátozására vonatkozó időtartam eltelt.
A kérésre történt helyesbítésről és a törlésről az Adatkezelő értesítést küld. Az értesítés mellőzhető, amennyiben az lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. E rendelkezés megfelelően alkalmazandó a személyes adatok helyesbítése, illetve az adatkezelés korlátozása esetén.
Tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
• a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban esetleg továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a GDPR-ben előírt határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül per indítása céljából bírósághoz fordulhat.

17. Jogorvoslati lehetőség
Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelőhöz, illetve az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
név: Nagyné Pohlon Mónika
e-mail: adatvedelem@isucomp.hu

További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az Érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11
telefonszám: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely elbírálása a Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) hatáskörébe tartozik. A per -az érintett választása szerint- az Érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényék előtt is megindítható

18. Hatályba lépés, módosítás
A jelen tájékoztató 2022. július 5. napjától visszavonásig érvényes azzal, hogy az Adatkezelő jogosult a benne foglaltakat egyoldalúan módosítani.