Helyi Építési Szabályzat

Ó F A L U K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 0 . ( X . 2 8 . ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E A K Ö Z S É G S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V É N E K J Ó V Á H A G Y Á S Á R Ó L É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T Á N A K M E G Á L L A P Í T Á S Á R Ó L S Z Ó L Ó 1 1 / 2 0 0 4 . ( V I I . 1 9 . ) S Z . R E N D E L E T M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L (egységes szerkezetben)

1. melléklet

1. melléklet (2. rész)